Naslovna > Evropa > Britanska viza

Britanska viza

SVA RELEVANTNA DOKUMENTA ODNOSNO DOKUMENTA KOJIM SE DOKAZUJE STATUS,MORAJU BITI PREVEDENA NA ENGLESKI JEZIK I NE MORAJU BITI OVERENA OD STRANE SUDA ILI OPSTINE. 

 • Formular zahteva za vizu popunjen štampanim slovima latinice (popunjava se u agenciji online)
 • 2 fotografije pasoškog formata (ne starije od 6meseci) , isključivo na beloj pozadini.
 • Pasoš koji mora da važi još najmanje 6 meseci od datuma isticanja vize i fotokopija pasoša i svih stranica na kojima su vize i pečati.
 • Stari pasoš+pasoši članova najuže porodice iako ne putuju sa vama (supružnika,dece,roditelja)- (fotokopije)
 • Fotokopija kreditnih kartica ili potvrda iz banke o deviznim sredstvima (POTVRDA IZ BANKE MORA BITI PREVEDENA NA ENGLESKI JEZIK)
 • Dokaz o nekretninama u vlasništvu ( ukoliko ih posedujete na svoje ime )

Uz ovo treba priložiti sledeću dokumentaciju u originalu i po jednu fotokopiju :

 1. Dokumentacija kojom se dokazuje status  :

a)     Za stalno zaposlene :

 • Potvrda o zaposlenju na memorandumu preduzeća na kojoj mora biti navedeno sledeće: datum zasnivanja radnog odnosa , radno mesto , mesečno primanje i rešenje o godišnjem odmoru ili rešenje o korišćenju slobodnih dana u periodu u kom se traži viza - (POTVRDE I REŠENJA MORAJU BITI PREVEDENA NA ENGLESKI JEZIK)
 • Fotokopija radne knjižice ( original na uvid )

b) Za vlasnike preduzeća ili samostalne delatnosti i poljoprivrednike :

 • Rešenje o registracija preduzeća ili delatnosti -
 • Izvodi iz banke za poslednja tri meseca ( po dva izvoda za svaki mesec ) -(MORA BITI PREVEDENO NA ENGLESKI JEZIK )

    c) Za penzionere :

 • Fotokopija rešenja o penziji -(MORA BITI PREVEDENO NA ENGLESKI JEZIK)
 • Poslednji ček od penzije

d)Za učenike :

 • Potvrda iz škole -(MORA BITI PREVEDENO NA ENGLESKI JEZIK)
 • Fotokopija đačke knjižice ( original na uvid )
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokumentacija oba roditelja (kojom dokazuju svoj status,pod a), b) ili c)

     Napomena : Za maloletna lica koja ne putuju sa oba roditelja ili putuju sa jednim,neophodna je pismena izjava    

     saglasnosti za putovanje , koja mora biti overena u sudu ili opštini.

      e) Za studente :

 • Potvrda o studiranju (MORA BITI PREVEDENO NA ENGLESKI JEZIK)+ potvrda o položenim ispitima( ukoliko nema upisanih ocena u indexu)
 • Fotokopija indexa ( original na uvid )
 • Dokumentacija oba roditelja (kojom dokazuju svoj status pod a), b) ili c))
 • Izvod iz matične knjige rođenih

           f) Za nezaposlene :

 • Potvrda sa biroa (MORA BITI PREVEDENO NA ENGLESKI JEZIK)
 • Izjava overena u sudu ili opštini da je nezaposleni izdražavano lice od strane supružnika ili roditelja
 • Kompletna dokumentacija lica koji izdražava nezaposlenog.

VAŽNA NAPOMENA:

Predaja kompletne dokumentacije ne znači automatsko dobijanje vize.

Ambasada zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju.